Tyto podmínky platí pro výrobu a dodávky sklářských pánví, kroužků, míchadel a pomocných výrobků zhotovených ze žáruvzdorných keramických hmot. Výrobky podle těchto podmínek jsou používány k tavení, zpracování a homogenizaci skla ve sklářském průmyslu.

I. TERMINOLOGIE

1. Sklářská pánev – žáruvzdorná nádoba válcovitého tvaru s kruhovou nebo oválnou základnou určená k tavení skla. ze sklářského kmene a střepů v pánvových pecích. Pánve se rozeznávají podle chemického složení, podle způsobu jejich výroby a podle tvaru (viz příloha).

a) Kroužek – prstenec ze žáruvzdorného materiálu plovoucí na hladině skloviny a zabraňující přístupu nehomogenit do místa odběru.
b) Míchadlo vrtulové – žáruvzdorný výrobek ve tvaru šroubovice, který promíchává sklovinu otáčením.
c) Pomocné výrobky – ostatní výrobky ze žáruvzdorných hmot používané při provozu sklářských pecí (např. koláče, představce, clonky, atd.).

2. Sorta vnitřní a vnější – místo přechodu stěny pánve na úrovni kóty „S“ (viz nákres).
3. Retuš – konečná úprava povrchu pánve u výrobce do zatuhnutí.
4. Trhlina – narušení povrchu pánve jak ve stěně, tak i ve dně (např. nárazem, prudkými změnami teplot při sušení, nerovnoměrným vzestupem teploty během temperování nebo změnami teplot v tavící peci).
5. Prasklina – narušení pánve zasahující její povrch, ale i střep tloušťky stěn, v krajním případě celou tloušťku,vzniklé mechanickou silou (např. nárazem), neúměrně rychlými teplotními změnami při sušení, temperování a použití pánve v provozu.

6. Sušení – zbavování pánve vlhkosti.
a)  sušení velkoprostorové – řízené sušení pánví ve velkých prostorách při teplotě asi 20°C po·dobu 6 měsíců.
b) dosoušení v komorové sušárně – řízené dosoušení pánví, kdy teploty 50°C je postupně dosaženo po sedmi dnech po předchozím tříměsíčním velkoprostorovém sušení.

7. Temperování – řízené vyhřívání pánví v temperovací peci dle přílohy č. 2 a 3.
8. Přenášení – přemisťování pánví z vyhřívací temperovací pece do tavící pece.
9. Dotemperování pánve – řízený výpal v pánvové tavící peci k dosažení jejího optimálního zhutnění dle přiloženého diagramu k dosažení vlastností dle přílohy č. 3.
10. Další názvosloví viz ČSN 70 000.

II. VŠEOBECNĚ

11. Charakteristika výrobků – jedná se pouze o vysušené a křehké výrobky. Jsou velice citlivé na mechanické nárazy všeho druhu. Dobře vysušené pánve jsou hygroskopické.

a) pánve se dělí:

1. podle chemického složení hmoty:
– kyselé s obsahem Al2O3 do 29%
– bazické s obsahem Al2O3 od 32% do 40%

2. podle způsobu výroby:
– ruční
– keramicky lité
– lisotažené

3. podle tvaru:
– otevřené (kruhové nebo oválné)
– uzavřené.

b) ostatní výrobky se dělí:

1. podle chemického složení hmoty:
– článek 11. a)1.

2. podle způsobu výroby:
– článek 11. a)2.

3. kroužky podle tvaru v řezu:
a) klasické – obdélníkové
b) klínové
c) Mimo uvedené druhy podle tvaru mohou být vyráběny a dodávány po předchozí dohodě mezi dodavatelem a odběratelem ještě další speciální druhy výrobků.

Kroužky, vrtulová míchadla a pomocné výrobky mohou být podle dohody mezi odběratelem a dodavatelem dodávány vypálené na teplotu 1150 °C.

12.Technické náležitosti objednávky (v objednávce je třeba uvés)t
a) typ (název) výrobku, rozměr
b) označení hmoty
c) jiné zvláštní údaje a požadavky dle zvláštního ujednání (např. odlišné velikosti, tvarové úpravy, způsob balení a dopravy).

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY

13.Jakost pánve – pánev či jiný výrobek dle článků 11 a 12 musí odpovídat sledovaným vlastnostem podle přílohy č. 1 těchto podmínek.
14.Výrobky, které přicházejí do přímého styku se sklovinou nesmějí vykazovat tyto vady:

a) nedokonalé vyhlazení vnitřního povrchu s vystupujícími zrny ostřiva. Výjimku tvoří pouze okraj pánve po seříznutí výšky pánve na nižší rozměr, pokud byla úprava objednavatelem vyžádána.
b) odlomeniny na horním okraji pánve,
c) trhliny a praskliny,
d) cizí vměstky organického nebo anorganického původu.
15. Určujícím ukazatelem tepelného zpracování sklářské pánve je stupeň slinutí jejího dna. Nasákavost pánvové hmoty ve dně by neměla přesáhnout 10% u vzorku odebraného z 1/3 dna ve styku se sklovinou.

16. Za vady se nepovažuje:
a) nerovnost povrchů vzniklá při hlazení pánve,
b) nedokonalé vyhlazení vnějšího povrchu pánve.

17. Pánev musí mít na horním okraji tyto údaje:
a) označení výrobce
b) rozměr
c) označení druhu hmoty a razítko TK
d) evidenční číslo
e) datum výroby
f) označení pánvaře a retušérky.

18. Pro každou pánev musí výrobce vystavit a předat odběrateli řádně vyplněný evidenční list, který slouží ke komplexnímu hodnocení jakosti pánve a jako doklad k reklamačnímu řízení.
Odběratel se zavazuje, že vrátí evidenční list řádně vyplněný vyhodnocením kvality a životnosti pánve, docílené kvality skloviny.

IV. BALENÍ A EXPEDICE

19. Druh obalu dohodne dodavatel s odběratelem ve smluvním ujednání o prodeji výrobků.
20. Teplota vzduchu při nakládání a převozu výrobků na silničním vozidle nesmí klesnout pod -4°C.

21. Pánve mohou být expedovány po uplynutí následující doby ode dne výroby:
a) pánve velkoprostorově sušené po 6 měsících
b) pánve dosoušené v prostorové sušárně po 3 měsících velkoprostorového sušení a 1 týdnu dosoušení v komorové sušárně.

22. Těsně před nakládkou výrobků na silniční vozidlo vykoná výrobce jejich zkoušku, zda neobsahují trhliny nebo praskliny – vnější i vnitřní povrch každé pánve se pomocí štětce navlhčí petrolejem. Případná trhlina či prasklina se projeví výrazně tmavou barvou.

V. TRANSPORT

23. Pánve jsou dopravovány krytými nákladními silničními vozidly.
24. Silniční vozidlo je vybaveno průvodním listem, který charakterizuje základní podmínky pro bezpečnou přepravu výrobků a slouží jako podklad pro přejímku zásilky u odběratele, kterému je řidič kamionu povinen tento předat.

VI. PŘEJÍMKA U ODBĚRATELE

25. Přejímka zásilky se provádí u odběratele bezprostředně po příjezdu silničního vozidla. Náklad se kontroluje vizuálně na vozidle (posunuti, otlučení či odření, rozbití, praskliny). Zároveň se opět provede petrolejová zkouška (čl. 22).).
26. Výsledek přejímky se zapíše do průvodního listu zásilky.
27. Průvodní list doplněný odběratelem záznamem o výsledku přejímky zásilky vrátí řidič silničního vozidla dodavateli k dalšímu řízení.

VII. REKLAMACE

28. Při reklamaci se postupuje podle “ Obchodního zákoníku“.

VII. ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

29. Z chemických a fyzikálních vlastností se u pánvových hmot kontrolují:
-žáruvzdornost podle ČSN 72 6022;
-odolnost proti deformaci v žáru při zatížení podle ČSN 72 6015;
-nasákavost a objemová hmotnost po předchozím výpalu na teplotu 1480°C po dobu 2 hodin podle ČSN 72 5010;
-délkové změny pálením podle ČSN 72 1073 po předchozím vysušení na 2% hmotnostní vlhkosti a následném výpalu na 1480°C po dobu 2 hodin;
-obsah Al2O3, Fe2O3, TiO2 se stanovuje rentgen-fluorescenční metodou na spektrometru PHILIPS;
-vlhkost se kontroluje podle ČSN 72 1080.

30. Tvary a rozměry výrobků se kontrolují běžnými měřidly. Jejich hmotnost se kontroluje vážením na vahách. jejichž přesnost je +/- 2 kg.

IX. POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A POUŽITÍ

29. Pro maximální životnost pánve a ostatních výrobků – vzhledem ke specifickým vlastnostem těchto výrobků – vydává dodavatel tyto pokyny:
a) Pánve a ostatní výrobky se skladují v suchých prostorách při minimální teplotě 20°C a maximální vlhkosti 40%. S vysušenými výrobky je nutno zacházet s nejvyšší opatrností. Nejlepší způsob skladování pánví je použití stohovacích stolic s možností skladování několika pánví nad sebou. Je nutné zabránit jakémukoliv nárazu při manipulaci se surovou pánví. Nedodržením této základní podmínky dochází ke vzniku prasklin pánve v temperovací peci.
b) Před temperováním pánví je nutno opakovat petrolejovou zkoušku podle č. 22, aby se zabránilo nasazení vadných pánví do provozu. Temperováni a dotemperování pánví nesmí být prováděno při naložených střepech v pánvích (zakrytím dna pánví dochází k silné korozi nevypáleného dna).
c) Temperování a dotemperování se provádí podle diagramu tepelného zpracováni uvedeného v příloze. Temperovací a dotemperovací křivka v celém teplotním režimu musí mít vzestupný průběh. Tepelný spád horizontální (mezi nejvzdálenějšími body v průměru pánve) a vertikální (mezi dnem a horním okrajem pánve) nesmí přesahovat 50°C. Pánve se temperují při mírném přetlaku. Dveře uzavřené temperovací pece se utěsní žáruvzdornou hmotou až po dosažení teploty nejméně 250°C. Kontrolní registrační záznam teploty v temperovací a tavící peci, kterým je sledován diagram tepelného zpracování sklářských pánví, je nezbytným podkladem pro připadnou reklamaci.
d) Během přenášení pánví musí být teplota v tavící peci a teplota přenášené pánve ve vzájemné relaci. Maximální teplotní rozdíl nesmí přesáhnout 100°C. V prostorách přenášení nesmí být průvan.
e) Při dotemperování pánví v tavící peci je nutné udržet v peci viditelný přetlak i u podlahy pece. Nutno měřit teplotní průběh dotemperování přídavným termočlánkem umístěným mezi pánvemi, cca 10 cm nad podlahou pece.

f) Podlaha pece před přenesením pánví musí být důkladně vyrovnána. Stupeň prohnutí dna pánve nesmí přesáhnout 30 mm (měřeno přes průměr dna kolmo na maximální průhyb).

DODATEK

Související normy:
ČSN 70 0000 Základní sklářské názvosloví
ČSN 72 1073 Stanovení délkových změn keramických surovin sušením a pálením
ČSN 72 1080 Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin
ČSN 72 6010 Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, skutečné pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty vypálených keramických hmot a výrobků
ČSN 72 6015 Stanovení odolnosti proti deformaci v žáru při zatížení šamotových, dinasových a tuhových výrobků
ČSN 72 6022 Stanovení žáruvzdornosti keramických surovin a výrobků