Tyto obchodní podmínky se použijí pro prodej, předání a dodání produktů společnosti Keramo plus , a.s., dále také „Prodávající“, zákazníkům – kupujícím. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy kupní uzavřené Prodávajícím ohledně dále popsaného zboží, ledaže strany výslovně ujednají jinak.

Prodávající předem vylučuje aplikaci jakýchkoliv „nákupních podmínek“, „objednacích pravidel“ nebo jiných obdobných pravidel stanovených zákazníky v tom rozsahu, ve kterém neodpovídají těmto obchodním podmínkám Prodávajícího.

Tyto podmínky platí uzavírání smluv o výrobě a dodání sklářských pánví, kroužků, míchadel a pomocných výrobků zhotovených ze žáruvzdorných keramických hmot. Výrobky podle těchto podmínek jsou používány k tavení, zpracování a homogenizaci skla ve sklářském průmyslu.

 

I. Terminologie

 1. Sklářská pánev – žáruvzdorná nádoba válcovitého tvaru s kruhovou nebo oválnou základnou určená k tavení skla. ze sklářského kmene a střepů v pánvových pecích. Pánve se rozeznávají podle chemického složení, podle způsobu jejich výroby a podle tvaru (viz příloha).
 2. Kroužek – prstenec ze žáruvzdorného materiálu plovoucí na hladině skloviny a zabraňující přístupu nehomogenit do místa odběru.
 3. Míchadlo vrtulové – žáruvzdorný výrobek ve tvaru šroubovice, který promíchává sklovinu otáčením.
 4. Pomocné výrobky – ostatní výrobky ze žáruvzdorných hmot používané při provozu sklářských pecí (např. koláče, představce, clonky, atd.).
 5. Prodávající je společnost Keramo plus , a.s., IČ 264 95 970 se sídlem Verneřice 208, Hrob, Česká Republika
 6. Kupujícím se rozumí osoba uzavírající smlouvu kupní s Prodávajícím, shora též označovaná jako „zákazník“
 7. Kupní smlouvou (též „smlouva Kupní“) se rozumí obligační oboustranný závazek Prodávajícího a Kupujícího, kterým se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu dohodnuté Zboží, převést na Kupujícího vlastnické právo k Zboží, zboží Kupujícímu předat a současný závazek Kupujícího zaplatit dohodnutou kupní cenu.
 8. Zbožím se rozumí výrobky vyráběné a dodávané Prodávajícím Kupujícímu na základě Kupní smlouvy.
 9. Dopravcem se rozumí třetí osoba odlišná od Prodávajícího a Kupujícho zajišťující dopravu zakoupeného Zboží Kupujícímu.
 10. Petrolejovou zkouškou se rozumí zkouška prováděná Prodávajícím před odesláním pánve Kupujícímu, spočívající v potření dna a části stěny pánve do výše cca 10 cm nad dnem pánve, v případě potřeby nebo pochybností i zbytek pánve. Případné vady pánve – trhliny – se projeví výrazně tmavší barvou.

 

II. Smluvní právo, rozhodné právo, příslušné soudy

 1. Smluvní strany určují, že rozhodné právo pro posouzení obsahu smluv, právního jednání, obsahu závazků a dalších náležitostí závazku je právo české, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto práva budou posuzována a vykládána ustanovení smluv, povaha a následky právního jednání smluvních stran i závazky z tohoto jednání vzniklé.
 2. Případné spory z těchto smluv budou řešeny obecným soudem Prodávajícího dle procesního a hmotného práva českého, tj. zejména zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Takovými soudy jsou zejména Okresní soud v Teplicích a Krajský soud v Ústí nad Labem.

 

III. Uzavírání kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva jako dvoustranný závazek stran vzniká přijetím objednávky učiněné Kupujícím Prodávajícímu a přijetím této objednávky Kupujícím bez výhrad nebo návrhů na změnu. Podáním objednávky Kupující souhlasí s aplikační předností těchto obchodních podmínek před jakýmikoliv jinými obchodními podmínkami.

                Alternativně smluvní závazek vzniká přijetím nabídky Prodávajícího Kupujícím.

                Za uzavření smlouvy se vždy považuje nejpozději okamžik zaplacení relevantní zálohové faktury vystavené Prodávajícím k objednanému zboží.

 1. Přijetím se rozumí jednoznačná, bezpodmínečná a bezvýhradní akceptace návrhu objednávky.
 2. Jakékoliv protinávrhy Prodávajícího, návrhy na změnu množství zboží, termínu dodání nebo ceny, popř. jiných náležitostí výslovně stanovených v objednávce, jsou protinávrhem a k uzavření smlouvy dochází teprve přijetím tohoto protinávrhu ze strany Kupujícího. Přijetím se rozumí jednoznačný, bezvýhradní a bezpodmínečná akceptace protinávrhu.
 3. Přijetím objednávky či protinávrhu dle předchozích odstavců vzniká mezi stranami Kupní smlouva.
 4. Objednávka a přijetí objednávky musí být provedeno formou, kterou akceptují obě smluvní strany, a musí obsahovat označení stran způsobem dostatečným pro jejich identifikaci finančními a daňovými orgány a podepsané oprávněnou osobou.
 5. V případě, kdy bude smlouva Kupní plněna konkludentně, tedy bez formálních náležitostí popsaných shora, platí, že smlouva vznikla ohledně zboží, které bylo dodáno za cenu, která byla vyúčtována Prodávajícím, odpovídá-li tato cena ceníku Prodávajícího, a za podmínek popsaných v těchto podmínkách. Konkludentním plněním je zejména zaplacení kupní ceny a převzetí Zboží Kupujícím či Dopravcem.

 

IV. Obsah smlouvy kupní

 1. Smlouvou kupní se Prodávající zavazuje dodat zboží Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo.
 2. Kupující se zavazuje zaplatit smluvní kupní cenu sjednaným způsobem, není-li sjednán, tak dle ustanovení těchto obchodních podmínek.
 3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamace zboží dle ujednání těchto obchodních podmínek.

 

V. Předání Zboží

 1. Smluvní strany sjednávají, že zboží bude předáno Kupujícímu v závodě Prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího. Dle souboru mezinárodních obchodních doložek dodání zboží INCOTERMS se jedná o doložku dodání EXW – Ex Works – Prodávajícího. Pokud je s Kupujícím výslovně dohodnuto jinak, sjednávají smluvní strany jinou doložku, typicky doložku INCOTERMS DAP – Delivered At Place - Kupujícího.
 2. Kupující provede před naložením Zboží tzv. petrolejovou zkoušku. Prodávající provede fotodokumentaci provedení petrolejové zkoušky a zadokumentuje stav Zboží po jeho naložení na dopravní prostředek Kupujícího (či Dopravce).
 3. Po úspěšném provedení petrolejové zkoušky předá Prodávající Zboží Kupujícímu. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo a odpovědnost za škody na Zboží na Kupujícího.
 4. Pokud Kupující nemá vlastní prostředky pro náklad Zboží, Prodávající naloží Zboží dle pokynů a na odpovědnost Kupujícího na přistavený dopravní prostředek.
 5. Kupující popř. Dopravce Kupujícího potvrdí podpisem protokol o řádném naložení Zboží a poučení řidiče vozidla pro přepravu keramických výrobků.

    Zejména Prodávající upozorňuje na následující pravidla pro převoz Zboží:

- Vyžaduje se vhodný způsob jízdy, když keramické výrobky jsou velice křehké a citlivé na nárazy,

- Naložené výrobky se ve voze nesmí kurtovat,

- Naložené výrobky se nesmí stohovat,

- Teplota při nakládce musí být vyšší než -4 stupně Celsia,

- Zboží musí být naloženo a nakládáno s ním tak, aby nedošlo k jeho poškození nárazem,

- Výrobky musí být chráněny před deštěm či jinou formou vody, nesmí zmoknout či navlhnout,

- Přepravní vozidlo je ze shora uvedených důvodů potřebné vybavit ochrannou plachtou.

 1. V případě přepravy Zboží Dopravcem je Kupující povinen Zboží po dodání Dopravcem zkontrolovat.

 

VI. Kupní cena, placení

 1. Kupní cena se řídí ujednáním smluvních stran, zejména ceníkem Prodávajícího a uzavřenou smlouvou Kupní.
 2. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná nejpozději okamžikem přechodu vlastnického práva Zboží na Kupujícího dle čl. V odst. 3 těchto obchodních podmínek.
 3. Kupní cena a podmínky placení budou specifikovány ve faktuře/daňovém dokladu vystavené Prodávajícím. V případě postupného odběru objednaného Zboží bude kupní cena účtována dílčími fakturami/daňovými doklady dle množství Zboží připraveného k předání Kupujícímu.
 4. Množstevní sleva může být poskytnuta, pokud budou dodrženy platební podmínky a zákazník bude zákazníkem firmy Keramo plus a.s. další nejméně 3 měsíce po skončení roku za nějž je sleva poskytována.

  Sleva je poskytována zpětně a bude uhrazena formou zápočtu s fakturou za následující dodávku po měsíci v němž nárok na slevu vznikl.

  Podmínky pro vznik slevy:

  Fakturace nad 1 milion Kč (bez DPH) nárok na slevu 3 %
  Fakturace nad 2 miliony Kč (bez DPH) nárok na slevu 5 %
  Fakturace nad 4 miliony Kč (bez DPH) nárok na slevu 7 %

Zahraničním zákazníkům bude sleva vyplácena v € a přepočet bude proveden jednotným kursem.

    

VII. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které činí Zboží nepoužitelné ke sjednanému nebo obvyklému účelu a které jsou porušením povinností Prodávajícího dodat Zboží dle dohodnutých specifikací.
 2. Zjištěné vady Zboží je Kupující povinen vytknout bezodkladně poté co je zjistil nebo zjistit mohl či měl dle této smlouvy.
 3. Neoznámí-li Kupující vady Zboží bezodkladně poté, co je zjistil a neuplatní související nárok plynoucí z vady věci, práva Kupujícího z vady věci zanikají. Práva a povinnosti stran se v tomto ohledu řídí ust. §2099 a násl. občanského zákoníku.
 4. Oznámení vady musí za účelem identifikace Zboží a vyřízení reklamace poškozeného Zboží obsahovat:

- kód dodacího listu, na základě kterého bylo zboží dodáno,

- řádně vyplněný evidenční list, který slouží ke komplexnímu hodnocení jakosti pánve, evidenční list musí být Kupujícím řádně vyplněný vyhodnocením kvality a životnosti pánve, docílené kvality skloviny,

- popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje,

- množství a druh vadného zboží,

- způsob zjištění vady,

- kontrolní registrační záznam teploty v temperovací a tavící peci,

- informaci o délce, způsobu a podmínkách uložení a skladování výrobku u Kupujícího.

 1. Kupující je povinen vadné Zboží dopravit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od vytknutí vady Kupujícímu za účelem prohlídky vadného Zboží, nedohodnou-li se strany jinak.
 2. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které plynou z nesprávného užití Zboží, nedodržování pokynů Prodávajícího nebo technologických podmínek zveřejněných na webových stránkách www.keramoplus.cz.